Условия за ползване

Уважаеми клиенти, моля прочетете внимателно настоящите условия за ползване, преди да направите поръчка през сайта http://contrast-bg.com.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
 1. Настоящите условия регулират отношенията между ТЪРГОВЕЦА, а именно „Постерпринт“ ЕООД, ЕИК: 203770719, седалище: гр. Варна, ул. „Иван Аксаков“ 59, собственик на уебсайт http://www.contrast-bg.com, представляващ онлайн магазин и КЛИЕНТИТЕ /ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/.
 2. Чрез отбелязване в полето на <<Съгласен съм с Условия за ползване>> и натискане на бутон <<Продължи>>, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
II. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА И ДОСТАВКА.
 1. Заявката за покупка и доставка на артикул/артикули се извършва посредством представените на Сайта формуляри.
 2. Потребителят се задължава да предостави точни и верни данни за лицето, което ще получи артикула, както и за мястото и адреса на доставка.
 3. В заявката автоматично се описват видът, количеството и точната крайна цена с включен ДДС на заявените артикули.
 4. Поръчването на определен артикул става, чрез натискане на бутона „Добавяне в количката“ в офертата на избрания артикул. Това действие представлява волеизявление, което обвързва ТЪРГОВЕЦА и Потребителя, в съответствие с описаните в настоящия документ Условия, със силата на договор. Поръчването може да стане и чрез изпращане на изображения, картини, файлове или друга информация до електронната поща на ТЪРГОВЕЦА, с указания за изработка на артикул/артикули.
 5. След получаване на заявката ТЪРГОВЕЦА се свързва по телефон или посредством е-мейл съобщение с Потребителя. Последния трябва да потвърди направена поръчка изрично. В случая на изработка на артикул с файл на Потребителя, ТЪРГОВЕЦА изпраща предварителен преглед (визуализация) и след нейното одобряване от Потребителя пристъпва към изработване на артикула.
 6. Ако след получена заявка, ТЪРГОВЕЦА установи, че поръчания артикул не може да бъде изработен или доставен, той може да предложи възможно най-скоро след получаване на заявката, изработка на артикул с равностойно качество и цена или по желание на Потребителя да бъде изработен друг продукт при други условия.
III.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 1. Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава артикули от Сайта по реда и условията, посочени в него.
 2. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. Потребителят има право на доставка на заявени артикули и на заявения адрес на доставка.
 4. Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.
 5. Потребителят е длъжен да получи и приеме артикула, поръчан чрез Сайта или чрез индивидуална поръчка.
 6. Потребителят е длъжен да заплати уговорената цена по реда и начина описани в раздел „Начин на плащане“.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА
 1. ТЪРГОВЕЦА има право да ограничи достъпа до услугите си до част от потребителите или до всички, до част от услугите си или до всички услуги.
 2. ТЪРГОВЕЦА има право да променя технологията, дизайна и функционалността на сайта и на предоставяните услуги без предварително известяване.
 3. ТЪРГОВЕЦА има право да закрие или изтрие профила на произволен Потребител, както и генерираното от Потребителя съдържание, по своя преценка и без право на преразглеждане.
 4. ТЪРГОВЕЦА се задължава да изработи или достави артикул, след направена заявка от страна на потребителя.
 5. ТЪРГОВЕЦА се задължава да проверява за техническа изправност всяка поръчка преди да бъде изпратена.
 6. ТЪРГОВЕЦА има право да получи цената за изработения или доставен артикул.
V. ДОСТАВКА.
 1. Доставката на поръчания артикул/артикули се извършва посредством куриерска служба по реда и при условията, посочени в раздел „Време за изработка и доставка“ на Сайта.
 2. Поръчаният артикул се доставя на Потребителя при условие, че поръчката е потвърдена от Потребителя и адресът за доставката е посочен точно и е валиден. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаването на артикула.
 3. Поръчаният артикул се доставя подходящо опакован, съобразно неговия вид и ползвания транспорт за доставка.
 4. Ако потребителят не бъде намерен в рамките на срока за изпълнение на доставката на посочения адрес, или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на артикула в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Доставчикът се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка, като разходите по доставката са за сметка на Потребителя.
VI.  ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАН И ДОСТАВЕН АРТИКУЛ

Потребител, поръчал артикул от Сайта, има право да откаже получаването на поръчания от него артикул, когато му е доставен, само в посочените в настоящите Условия случай:

 1. Ако доставения артикул явно не съответства на поръчания от Потребителя и това може да се установи, чрез обикновен преглед на артикула;
 2. Ако при транспортирането артикулът е бил повреден; В този случай се съставя протокол с куриерската фирма доставчик;
 3. Ако цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на оферираната в Сайта към момента на осъществяване на заявката;
 4. Ако някой от елементите на артикула явно не съответства на заявените. (грешка в поръчката).
 5. Рекламации в горните случай се извършват само в момента на доставката.
 6. Извън тези случаи, Потребителят няма право да откаже да получи и заплати поръчания от него артикул.
 7. При отказ за получаване на артикул се съставя протокол в момента на доставката. Ако Потребителят откаже подписването на протокола се приема, че отказът му за получаване на артикула е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на артикула.
 8. КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ЗАМЯНА ИЛИ ВРЪЩАНЕ НА АРТИКУЛ, КОЙТО Е ИЗРАБОТЕН СПЕЦИАЛНО ЗА НЕГО.
VII. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Заплащането на поръчания артикул се извършва по избрания от Потребителя начин, съобразно реда и при условията, посочени в раздел „Начин на плащане“ на Сайта и приложими за конкретния артикул.

VIII. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Доставчикът се задължава да не разкрива лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, Търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 1. е получил изричното съгласие на Потребителя.
 2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 3. при други, посочени в закона случаи.

Всички данни, които се предоставят на Доставчика са само за целите на извършване на доставката. Доставчикът се задължава да не предоставя изображения или друга информация, предоставена му с цел изготвяне на артикул.

IX. ОГРАНИЧЕНИЯ
 1. Потребителят има право да ползва свободно ресурсите на Сайта, с изключение на ограниченията описани в настоящите Условия.
 2. Потребителят няма право да копира, разпространява или ползва текстове, картини, образи или части от Сайта без изричното разрешение на Доставчика.
 3. Потребителят няма право да се опитва да претоварва Сайта с фиктивни заявки или друга информация. Ако това се случи, чрез хостинг компанията ще му бъде спрян достъпът до сайта.
 4. Потребителят няма право да извършва злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

Доставчикът не носи отговорност:

 1. за действия, извършени чрез или върху Сайта от Потребители на Сайта или от неоторизиран достъп до него;
 2. за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа, съдържанието или достоверността  на информацията на други интернет страници и ресурси, към които Доставчикът осигурява хипер връзки посредством Сайта;
 3. за преки, непреки, случайни, специални или последващи щети, възникнали поради невъзможността да се използва сайтът или части от него поради технически причини (технически проблем, временна профилактика и др.), както и изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез САЙТА.

Потребителят носи отговорност за притежаването на авторски и сродни права на предоставените изображения. САЙТА не носи отговорност за нарушаването на авторски права и сродните им от Потребителите и не е в състояние да следи за притежанието им, но си запазва правото да възпрепятства подобни действия.

 X. УВЕДОМЛЕНИЯ
 1. Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на услуги чрез Сайта, се извършват посредством обявените в Сайта телефони/адреси за контакт с Доставчика, респективно посочените от Потребителя телефони/адреси за контакт.
 2. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.
 XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

За неуредените в настоящите Условия въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство на Република България.